1396/7/15 شنبه
مقام معظم رهبری: رد یک صالح به قدر جذب یک ناصالح سنگین است *** مقام معظم رهبری: گزینش مثل صراط است، همان صراطی که شنیدید اینجاست، آنکه از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر *** مقام معظم رهبری: اساس در همه مسولیت ها تدین، امانت، و صداقت است *** مقام معظم رهبری: معتقدیم که گزینش برای دستگاه‌های دولتی و نهادها و همه دستگاه‌های عامل که از نیروی انسانی استفاده می‌کنند. مثل آب خوردن، لازم و واجب است.
1396/8/6 شنبه